על מכשיר טלפון סלולרי זה ("המכשיר") הותקן שירות SafeMobile ("השירות") אשר מפותח ע"י חברת הופס סושיאל פטרנס עד ישראל בע"מ וחברות הקשורות אליה ("החברה"). מטרת השירות היא הגבלת שימושים שונים במכשיר והתקנתו גורמת לשינוי בהגדרות המכשיר. בהפעלת המכשיר ובשימוש בו הנך מאשר ומסכים לתנאים הבאים ("תנאי השימוש"):

 1. הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שהשירות מפוקח ע"י מפקח כשרות, וכל ניסיון לפרוץ את השירות ו/או את המכשיר עלול להוביל לנעילת המכשיר ו/או להפסקת השירות. החברה לא תישא בכל עלות ו/או נזק הכרוך באובדן מידע,  זמן שימוש במכשיר או כל נזק אחר שיכול וייגרם לך עקב ניסיון פריצה או כל שימוש לא מורשה אחר בשירות ובמכשיר. יתרה מזאת, החברה עשויה לגבות דמי החזרה לשירות למכשירים שננעלו עקב שימוש לא מורשה.
 2. הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שבפעולתו מגביל השירות את השימוש בפונקציות שונות של המכשיר, בתכונותיו וכן חוסם את הגישה באמצעות המכשיר ליישומים (אפליקציות), אתרי מרשתת (אינטרנט), שירותים ותכנים שונים. כמו כן, ידוע לך כי ייתכנו שינויים באופן בו אתרים, יישומים ושירותים שונים יוצגו במכשיר וזאת כתוצאה מפעולתו הסדירה של השירות.
 3. הנך מצהיר כי המכשיר הינו אישי ונועד לשימושך הפרטי בלבד, ותעשה בו שימוש בהתאם לבקשת ההצטרפות שהגשת לחברה, ובהתאם לדרישת מפקח הכשרות של החברה.
 4. הנך מאשר כי אתה מסכים להגבלות אלו ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בשל כך.
 5. השימוש בשירות הינו מוגבל להפעלתו על המכשיר בהתאם לתנאי השימוש בלבד ואינו כוללת כל זכות, מפורשת או משתמעת, אחרת. כל שימוש בשירות שלא בהתאם לתנאי השימוש יזכה את החברה באפשרות להביא את ההרשאה לעשות שימוש בשירות על גבי המכשיר לסיומה באופן חד צדדי וזאת מבלי מתן כל פיצוי או סעד אחר.
 6. כבכל תוכנת מחשב, יתכן ובפעילות השירות יתגלעו הפרעות, כשלים, תקלות (באגים) או פעולות אי סדירות אחרות אשר יכול וישפיעו על פעילות השירות עצמו, על תפקוד המכשיר ו/או על תפקוד יישומים אחרים במכשיר ("תקלות"). כמו כן יתכן שכתוצאה מפעולת השירות יגרם נזק או אובדן למידע הקיים על המכשיר. יודגש כי החברה אינה מתחייבת כי השירות יפעל ללא כל תקלה או הפרעה אולם היא נוקטת בפעולות מסחריות סבירות על מנת לצמצם תקלות אלו. במידה ונתקלת בתקלה בפעולת השירות אנא צור קשר עם החברה. במידה והחברה לא תוכל לתקן את התקלה בתוך זמן סביר תוכל לבחור בין הסרת השירות ובין הפסקת השימוש במכשיר.
 7. ידוע לך שמטרת השירות הינה חסימת גישה לתכנים מסוימים בפיקוח מפקח כשרות. למרות פעולות מסחריות סבירות שהחברה נוקטת, ייתכן וישנם תכנים מסוימים שלא נחסמים במלואם ע"י השירות. אם נתקלתם בתכנים כאלו אנא צור קשר עם החברה.    
 8. בעצם השימוש במכשיר הינך מסכים לאמור לעיל ולהלן ומסכים כי מצאת את השירות מתאים לצרכיך ושימושך ואתה מוותר באופן בלתי חוזר כל תביעה בגין נזקים הנובעים כתוצאה מכשל או הפרעה אחרת בתוכנה או במכשיר לרבות: (א) פעולה חלקית או אי פעולה של השירות או המכשיר; (ב) אי התאמה למערכת ההפעלה, תוכנות אחרות או החומרה של המכשיר; (ג) אובדן מידע, תוכן או הסרה של יישומים הקיימים על המכשיר.
 9. הינך מסכים כי החברה או מי מטעמה, לא תהא אחראית בחבות כלשהי לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם או העלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפעלת השירות ו/או השימוש בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק בשל אובדן מידע מכל סוג שהוא אשר נמצא על המכשיר ולרבות במקרים בהם ניתנה גישה לתכנים או אתרים אשר בדרך עבודה תקינה של השירות הייתה נמנעת הגישה אליהם.
 10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מומלץ לגבות את המידע אשר נמצא במכשיר באמצעים חיצוניים. הנך פוטר בזאת את החברה, נציגיה, מנהליה ועובדיה מכל אחריות ישירה או עקיפה לנזקים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מאובדן מידע כזה או אחר עקב השימוש בשירות.
 11. הנך מתחייב כי לא תעשה, במישרין או בעקיפין כל פעולה אשר יש בה בכדי לפגוע בזכויות החברה בשירות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מתחייב שלא לבצע כל העתקה, שכפול, הנדסה לאחור (reverse engineering) , שינוי, התאמה, תרגום או יצירה כל שהיא על בסיס השירות או במרכיביו. בנוסף הנך מתחייב שלא להסיר כל הודעה או סימן אודות זכויות יוצרים הקיים בשירות או במרכיביו. הפרה של כל אחד מאלו תהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש בתוכנה ותאפשר לחברה לסיים אופן מיידי וחד צדדי את הרשאתה לשימוש בשירות על ידך ואף עלולה לגרור תביעה של החברה כנגדך.
 12. השמות "ענן עד" ו-safe mobile  הינם סימנים מסחריים של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמת החברה בכתב ומראש.
 13. לתשומת לבך, כל ניסיון להסרת השירות מהמכשיר שלא באמצעות החברה או מי מטעמה עלול לגרור נעילה אוטומטית של המכשיר והחברה תהיה זכאית לדרוש תשלום נפרד להסרת נעילה זו. בפירוט המסלול אליו התחברת מצוין אם נעילה אוטומטית זו מפועלת.
 14. מובהר כי השירות אותו מספקת החברה פותחו על ידי החברה שהיא האחראית הבלעדית לשירות, לאפליקציה, תפקודה ותפעולה ובכל הנושאים הנובעים והכרוכים בכך בכפוף לאמור בתנאים אלו. חברת התקשורת ו/או כל צד שלישי אחר שמוכרת או מפיצה המכשירים לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, כלפיך בקשר עם השירות.
 15. בכל מקרה החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בקשר עם השירות לנזקים עקיפים, תוצאתיים, נלווים, עונשיים (לרבות קנסות ופיצויים) ולרבות נזקים, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנובעים עקב תביעה ו/או דרישה ו/או נזק שנגרמו לצד שלישי, אובדן/פגיעה בהכנסות/רווחים/עסקים, אובדן מידע/נתונים, אובדן הזדמנויות עסקיות ואובדן/פגיעה במוניטין/בשם טוב. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה אחריותה הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה לתשלום פיצוי בגין נזקים, מכל עילה שהיא – חוזית, נזיקית או אחרת המצויה בתחום אחריותה של החברה על פי תנאים אלו הינה מוגבלת לתמורה אשר שילמת לחברה בפועל עבור השירות.
 16. החברה מכבדת את פרטיות לקוחותיה המשתמשים בתוכנה ובהסכמתך לתנאי שימוש אלו הינך מסכים גם לאמור במדיניות הפרטיות של החברה  כפי שיכול ויעודכנו עת לעת על ידי החברה.
 17. על תנאי שימוש אלו יחולו חוקי מדינת ישראל. בכל מקרה של מחלוקת בפרשנות תנאי שימוש אלו או בכל תביעה כנגד החברה ניתנת בזאת הסמכות הבלעדית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
 18. היה ותנאי כלשהו מתנאים אלי ימצא בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה כלפי אדם כלשהו, לפי חוק כלשהו או במקום כלשהו, יראו תנאי זה כניתן לאכיפה עד הרמה המקסימלית הקבועה באותו חוק, או כלפי אותו אדם או באותו מקום ובאותן נסיבות, הכול כפי העניין ויתר התנאים הקבועים לעיל ימשיכו ויעמדו בתוקפם ללא שינוי.
 19. תנאים אלו נכתבו בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד ומתייחסים לנשים וגברים כאחד.