חברת הופס סושיאל פטרנס בע"מ  והחברות הקשורות אליה ("החברה" או "אנחנו") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים ביישום הסלולארי של החברה ("היישום" או "השירות"). להלן תפורט מדיניות הפרטיות הנהוגה בשירות. תנאים אלו מפרטים – בין היתר – את סוג המידע שנמסר או שנאסף על המשתמשים בשירות ומה החברה עושה במידע זה. התנאים מנוסחים בלשון זכר אך מתייחסים לנשים ולגברים.

הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובת מגוריך, מספר טלפון וכתובת דואר-אלקטרוני.

מסירת פרטים

עם תחילת השימוש בשירות אתה עשוי להתבקש למלא מספר פרטים ובהם שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר תעודת זהות, שם משתמש וסיסמא. פרטים אלו יסייעו לנו לאמת את זהותך בכל מקרה בו תפנה אלינו בקשר עם השירות.

אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים לפגוע ביכולת ליצור עמך קשר, למנוע ממך לקבל עדכונים הנוגעים לשירות ולהשתמש בתכונות מסוימות של השירות. החברה תציין במפורש את השדות שחובה למלא בטופס ההרשמה. אם לא תמלא שדות אלו, הרישום לשירות עלול להיכשל. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכן אותם באמצעות אתר האינטרנט של החברה בכתובת www.safemobile.co.il.

בנוסף, החברה אוספת מידע על אופן שימושך ביישום באופן אוטומטי לרבות על מיקומך וכתובת ה-IP  שלך וזאת על מנת לוודא פעילות תקינה של השירות. מידע כזה אשר נאסף כאמור באופן אוטומטי ואנונימי מאוחסן בין היתר בקבצי 'לוג' של שרתי השירות.

כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר והתכתבות בינך לבין החברה, למשל בעת שאתה מגיש בקשות או פניות כלשהן לחברה, או כאשר נדרשת לך תמיכה טכנית.

 השימוש במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש בשירות, לרבות מידע אישי, יישמרו במאגר המידע של החברה. השימוש בשירות ואישורך את תנאי השימוש, לרבות מדיניות זו, מעידים על הסכמתך כי פרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך ליישום וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירות ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • כדי לאפשר להתאים את השירות להעדפותיך;
 • כדי לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה המפורשת שניתנה על-ידך עת רישומך ליישום או בכל דרך אחרת. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו של המידע, על-ידי שליחת הודעת דואר-אלקטרוני לחברה, לכתובת unsubscribe@safemobile.co.il;
 • כדי לאתר תקלות, ניהול היישום וניתוח מגמות;
 •  כדי לאכוף את תנאי השימוש;
 • על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;
 • בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין החברה או בינך לבין משתמשים אחרים בשירות;
 • במקרה שתידרש החברה למסור את המידע על ידי רשויות מוסמכות;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תמכור או תשכיר מידע אישי אודותיך למטרותיהם השיווקיות של צדדים שלישיים כלשהם.

החברה לא תחשוף מידע מבוסס מיקום אודותיך, בלא הסכמתך המפורשת, אלא כאשר הדבר נחוץ כדי להפעיל את השירות, לספק לך אותו, למנוע נזק מיידי או כאשר החברה נדרשת על-פי חוק לחשוף את המידע.

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך, מידע אישי אודותיך והמידע שנאסף על פעילותך בשירות או על מיקומך, אלא במקרים שלהלן:

 • אם תפר את תנאי השימוש בשירות, או אם תבצע באמצעות השירות פעולות אשר החברה תהיה סבורה בתום לב כי הינן בניגוד לחוק או כי מתבצע ניסיון לבצע פעולות כאלו. במקרים אלו החברה תהיה רשאית – עפ"י שיקול דעתה הבלעדי – למסור כל מידע אודותיך לרשויות אכיפה והחקירה או כל רשות מוסמכת אחרת, או כל צד שלישי אשר לפי שיקול דעתה של החברה נדרש על מנת לטפל בכך;
 • אם החברה תידרש עפ"י חוק, או תסבור כי נדרש ממנה עפ"י חוק למסור את פרטית או מידע אודותיך לצדדים שלישיים;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
 • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית בשירות לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • החברה רשאית לשתף במידע אישי אודותיך גם גורמים שהם שותפים של החברה וספקי שירות שלה, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות השירות במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של החברה ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

עיון במידע

הינך רשאי לעיין במידע אשר נאסף אודותיך במאגר המידע של החברה וזאת בהתאם לקבוע בסעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 ובתנאים הקבועים בו.

Cookies

החברה רשאית להשתמש ב- "עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של השירות ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי מכשיר הטלפון הסלולרי שלך.

העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת השימוש ביישום. המידע בעוגיות מוצפן והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות ביישום או באתרי אינטרנט מסויימים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במכשירך בכל רגע.

שמירת מידע

החברה אינה שומרת מידע אישי הקשור אליך, אלא לתקופה סבירה הדרושה לשם מתן השירות ולצרכים עסקיים. לאחר תקופה זו, מידע אישי אודותיך יעבור המרה ויהפוך למידע אנונימי שאינו מזהה אותך.

בכפוף לאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לאחסן, לשנות ולהעביר מידע הנוגע אליך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם תידרש לעשות זאת על מנת לענות על דרישות החוק, הממשלה, בהתאם לצו שיפוטי או לפי צרכי החברה. יובהר כי העברת מידע ממין זה אינה מעידה על הסכמת החברה, אישורה או לקיחת אחריות על מידע זה בכל דרך שהיא.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר מידע שאינו יכול לזהות אותך באופן אישי, לצדדים שלישיים לצרכים סטטיסטיים או לצורך התאמת פרסומות.

אבטחת מידע

החברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. החברה מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע בשירות, למזעור הסיכונים מפני גניבה, פגיעה או אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זה, אין באמצעים אלו כדי לספק בטחון מוחלט. אי-לכך, למרות המאמצים הגדולים שהחברה משקיעה באבטחת מידע אישי אודותיך המאוחסן במערכותיה, החברה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך שהשירות ומערכות המידע המשמשות בו, יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בעצם השימוש בשירות, הינך מודע ומסכים למגבלות אלו.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. שינויים מהותיים במדיניות זו ייכנסו לתוקפם 30 יום לאחר שתפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של החברה או בכל עמוד רלבנטי אחר, אלא אם החברה עדכנה את תנאי מדיניות זו על-מנת לציית לדרישות החוק או כל רשות מוסמכת אחרת. במקרה כזה, ייכנסו השינויים לתוקפם באופן מיידי מרגע העדכון, או לפי הצורך. המשך השימוש בשירות לאחר השינוי במדיניות זו מעיד על הסכמתך למדיניות המעודכנת. אם אינך מסכים עם אילו מהתיקונים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף בשירות.

עודכן לאחרונה ביום 9.11.2016

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה על-ידי אדם כלשהו במהלך השימוש בשירות, אנא פנה לחברה באמצעות כתובת הדוא"ל: myprivacy@safemobile.co.il

אתה רשאי לשלוח לחברה כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה, על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: service@safemobile.co.il